Ahad, 23 Oktober 2011

TOPIK PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

UNIT 7:KISAH DAN TELADAN
Objektif:Pada bahagian ini,guru membimbing murid untuk:
·         Menyampaikan maklumat berdasarkan sesuatu bahan.
·         Bercerita berdasarkan gambar dengan mengunakan bahasa yang betul.
·         Memberikan pendapat tentang sesuatu perkara.
·         Mengesan maklumat daripada sesuatu bahan.
·         Menyatakan maklumat berdasarkan sesuatu bahan.
·         Bercerita berdasarkan gambar membuat laporan mudah .
·         Mengecam makluamat daripada sesuatu bahan.
Aktiviti:Lihat,Fikir dan Tuturkan
Antara kemahiran yang berkaitan :
2.1 Aras 2(1) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan mengunakan sebutan dan intonasi yang betul.
2.1Aras3(i) Bercerita tentang sesuatu pperkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahsa yang betul.
3.1 Aras 2(i) Menyenaraikan isi berdasarkan perkara yang didengar atau diperdengarkan.
3.1 Aras 2(ii)Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaaan berdasarka situasi
4.1 Aras 3(1) Menyampaikan pendapat dengan kata,frasa serta ayat yang jelas dan tepat.
5.1 Aras1(iii) Memahami perkataan,frasa dan ayat.
5.2 Aras 1(ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
5.2 Aras3(ii) Memberikan penjelasan tetang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca.
8.1 Aras2(i)Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

Antara strategi yang berkaitan dengan kemahiran:
1.       Mendengar maklumat yang akan diterangkan oleh guru dengan teliti.
2.       Mengecamkan segala maklumat yang terdapat dalam bahan yang telah diperdengarkan itu.
3.       Mengulang isi cerita yang telah diperdengarkan oleh guru.
4.       Menyambung cerita berdasarkan klu dan gambar yang diberikan.
5.       Membaca cerita yang dipaparkan.
6.       Mengenal pasti isi-isi penting yang terdapa6t dalam cerita tersebut.
7.       Mengaitkan maklumat yang disampaikan dengan maklumat yang lain.
8.       Berbincang tentang maksud perkataan sukar yang dikemukakan
9.       Menyampaikan cerita yang telah  dibaca dan difahami itu semula.
10.   Membuat laporan berdasarkan gambat tersebut.

MARI BELAJAR TATABAHASA

Kata Nama


1.
Kata nama ialah kata yang merujuk kepada orang, binatang,
benda, tempat dan sebagainya.
2.
Kata nama terbahagi kepada:
 
a.
kata nama am
 
b.
kata nama khas
 
c.
kata ganti nama
 
 
Kata Nama AmMenyatakan manusia, binatang,
 benda, tempat, tumbuh-tumbuhan atau sebagainya.
 
·
·
ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata itu
Contoh:
doktor , kucing , sabit , kota , rumput dan lain-lain lagi
 
 
Kata Nama Khas
Merujuk kepada nama orang, nama binatang,

nama tempat, nama bandar, nama negeri, nama judul buku.
 
  ·
ditulis dengan huruf besar di pangkalnya.
 
 ·
Contoh: Siti , Belang , Kuala Lumpur , Perak , Bandar  Baru Selayang

Isnin, 3 Oktober 2011

KSSR TAHUN 2

Matlamat
  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketrampilan  dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri,memperoleh pengetahuan,ilmu kemahiran,maklumat ,nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan.

Susunan Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

     Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard   Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid.Standard Kandungan dan  Standard Pembelajaran berpaksikan Kemahiran Bahasa dan yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum.Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan.Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan,kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid.

Ahad, 2 Oktober 2011

Mari Belajar Tatabahasa


1.       Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan  
          sintaksis.

 2.      Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur,pembentukan kata dan golongan kata.

 3.      Dalam morfologi,unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem.

 4.      Kita perlu mengetahui istilah morfem dan kata.Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari  
          segi fungsi dan konsep.


  Morfem

1.      Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan.

2.      Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih

         kecil,maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem misalnya minum.

3.      Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num.

4.      Sebaiknya ,kata minum boleh dipecahkan kepada dua morfem iaitu di dan minum.

       5.     Kesimpulannya,perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem.

Pantun Alu-Aluan


 

  Sirih berlipat sirih pinang,
    Sirih dari Pulau Mutiara
 Pemanis kata selamat datang
    Awal Bismillah pembuka bicara


 Tingkap papan kayu bersegi
   Sampan sakat di Pulau Angsa
 Indah tampan kerana budi
  Tinggi darjat kerana bahasa.

Forum


            TUGASAN PENGANTAR BAHASA MELAYU

     1. FORUM

        Sepanjang kursus ini, pelajar dimestikan terlibat dengan dua (2) kali forum. Semua tutor EL    KPB3033 diminta memuatnaikkan dan poskan kepada pelajar masing-masing tajuk forum dalam portal mengikut tarikh yang ditetapkan.

Tajuk Tarikh
Forum 1

Isu memartabatkan penggunaan bahasa Melayu tercabar dengan banyaknya kesalahan bahasa yang terdapat pada papan tanda, medium penyiaran yang lain.
Dengan memberikan contoh kesalahan bahasa yang dikesan, cadangkan kaedah terbaik untuk menyelesaikan isu tersebut.


Muat turun pada minggu ketiga dan tutup pada minggu kelima